Visi dan Misi
Visi
Mencipta kecemerlangan melalui ilmu, amalan, ketrampilan dan personaliti yang unggul
Misi
Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama melalui:
 • Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 •  Program pembinaan insan dalam bidang sahsiah.
 • Aktivitii sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan bersistematik.
 • Aktiviti kokurikulum yang berasaskan pembinaan ganerasi bestari jati diri dan intergrasi nasional.
Objektif dan Matlamat
 • Mewujudkan Budaya Kerja Cemerlang dan harmoni di kalangan warga sekolah.
 • Melahirkan pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab, berketrampilan, berdedikiasi, berdikari dan berhemah tinggi.
 • Melahirkan murid Celik 3M sepenuhnya serta menghayati Budaya Informasi Telnologi (IT).
 • Meningkatkan bilangan dan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan UPSR dan PKSR.
 • Memupuk semangat bermasyarakat dan berpasukan serta cintakan sekolah melalui konsep Sekolah Penyayang dan Budaya Cemerlang.
 • Melahirkan murid yang berkemahiran untuk mencapai kecemerlangan kokurikulum.
 • Menanam minat dan sikap Budaya Membaca di kaolangan warga sekolah.
 • Melahirkan pemimpin dan masyarakat sekolah yang kreatif, inovatif, berwawasan tinggi dan berdaya saing.
Dasar Kualiti
SKSGDD komited untuk menyedia dan melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk memenuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.
Bagi memastikan tujuan itu tercapai, dasar kualiti beserta dengan objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Dasar kualiti ini di sebar luas kepada seluruh anggota SK Sungai Dulang Dalam melalui media cetak, taklimat oengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.

Objektif Kualiti
 1. Meningkatkan prestasi akademik sebanyak 5 peratus berdasarkan kepada pencapaian tahun semasa atau mencapai minima 65 peratus lulus keseluruhan.
 2. Memastikan 100 peratus aduan pelanggan yang diterima diambil tindakan supaya pengurusan sekolah berjalan lancar.
 3. Melaksanakan pengurusan kewangan yang efisyen tanpa teguran audit.
Piagam Pelanggan

Bahawasanya kami warga SKSGDD akan memumpukan seluruh usaha dan tenaga kami :
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang, berdisiplin dan berakhlak mulia.
 • Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik sekolah ini.
 • Menjalinkan hubungan yang baik antara guru, ibubapa dan masyarakat sekeliling.
 • Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin.
 • Mewujudkan kepimpinan dan perkhidmatan yang berteraskan ketakwaan dan prinsip munsyawarah.

No comments:

Post a Comment